Edictes BOP

Exercici: 2019 Bop: 139-0 Edicte: 5690 AJUNTAMENT D'ESPINELVES Anunci d'informació pública d'un projecte
Exercici: 2019 Bop: 138-0 Edicte: 5674 AJUNTAMENT D'ESPINELVES Edicte d'establiment del règim de dedicació dels càrrecs electes de la corporació
Exercici: 2019 Bop: 138-0 Edicte: 5673 AJUNTAMENT D'ESPINELVES Edicte de nomenament de tinents d'alcalde
Exercici: 2019 Bop: 116-0 Edicte: 4763 AJUNTAMENT D'ESPINELVES Anunci d'aprovació definitiva d'un expedient de modificació de crèdits
Exercici: 2019 Bop: 94-0 Edicte: 3691 AJUNTAMENT D'ESPINELVES Anunci d'un acord del Ple referent a la moratòria d'habitatges d'ús turístic
Exercici: 2019 Bop: 92-0 Edicte: 3618 AJUNTAMENT D'ESPINELVES Anunci d'exposició pública del compte general de l'exercici 2018
Exercici: 2019 Bop: 92-0 Edicte: 3616 AJUNTAMENT D'ESPINELVES Edicte d'exposició pública d'un expedient de suplement de crèdit i crèdit extraordinari
Exercici: 2019 Bop: 54-0 Edicte: 1835 AJUNTAMENT D'ESPINELVES Edicte d'aprovació definitiva del pressupost general per a l'exercici 2019, la plantilla de personal i la relació de llocs de treball
Exercici: 2019 Bop: 29-0 Edicte: 821 AJUNTAMENT D'ESPINELVES Edicte d'exposició pública del pressupost general, les bases d'execució i la plantilla de personal per a l'exercici 2019
Exercici: 2018 Bop: 248-0 Edicte: 11142 AJUNTAMENT D'ESPINELVES Anunci d'aprovació definitiva de la modificació de les ordenances fiscals per a l'any 2019