Edictes BOP

Exercici: 2021 Bop: 54-0 Edicte: 2040 AJUNTAMENT D'ESPINELVES - Aprovació definitiva del pressupost per a l'exercici 2021
Exercici: 2021 Bop: 47-0 Edicte: 1723 AJUNTAMENT D'ESPINELVES - Publicitat d'un conveni urbanístic
Exercici: 2021 Bop: 25-0 Edicte: 707 AJUNTAMENT D'ESPINELVES - Aprovació inicial del pressupost general, les bases d'execució i la plantilla de personal per a l'exercici 2021
Exercici: 2020 Bop: 197-0 Edicte: 7127 AJUNTAMENT D'ESPINELVES - Aprovacio definitiva de l'Ordenança fiscal núm. 6, reguladora de la taxa per l'aprofitament especial del domini públic local a favor d'empreses explotadores de serveis de subministraments d'interès general vigent
Exercici: 2020 Bop: 196-0 Edicte: 7076 AJUNTAMENT D'ESPINELVES - Aprovació definitiva de l'Ordenança reguladora dels habitatges d'ús turístic
Exercici: 2020 Bop: 162-0 Edicte: 6006 CONSELL COMARCAL D'OSONA - Aprovació definitiva del projecte d'obres d'Espinelves
Exercici: 2020 Bop: 152-0 Edicte: 5543 AJUNTAMENT D'ESPINELVES - Aprovació inicial de l'Ordenança per l'aprofitament del domini públic local
Exercici: 2020 Bop: 152-0 Edicte: 5542 AJUNTAMENT D'ESPINELVES - Aprovació definitiva de l'expedient de modificació de crèdit 1/2020
Exercici: 2020 Bop: 152-0 Edicte: 5541 AJUNTAMENT D'ESPINELVES - Aprovació inicial de l'Ordenança reguladora d'habitatges d'ús turístic
Exercici: 2020 Bop: 126-0 Edicte: 4235 AJUNTAMENT D'ESPINELVES - Aprovació inicial de la modificació d'una ordenança fiscal